Algemene Voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen SVD Hockeyevenemten en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van SVD Hockeyevenemten.

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internet-site "www.svdhockeyevenemten.nl " van SVD Hockeyevenemten.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met SVD Hockeyevenemten aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen SVD Hockeyevenemten en Opdrachtgever ter zake van een of meer door SVD Hockeyevenemten ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 "Reissom": de totale som van de door SVD Hockeyevenemten - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 SVD Hockeyevenemten bekend onder de handelsnaam: SVD Hockeyevenemten gevestigd te Goes" en hierna verder te noemen "SVD HE".


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SVD HE gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door SVD HE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien SVD HE daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


3.1 Alle aanbiedingen van SVD HE zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier aan SVD HE heeft geretourneerd.

3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.


4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van SVD HE.

4.2 Bij reservering vanaf 1 juni van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt SVD HE zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.


5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van SVD HE ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke SVD HE nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door SVD HE in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door SVD HE van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto's en video's gemaakt tijdens het hockeykamp door de staff van SVD HE met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na ieder kamp deze (door staff gemaakte) kampfoto's op social media (zoals Facebook, Flickr en Instagram) worden gepost.

5.4 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbetand van SVD HE.


6. Aansprakelijkheid van SVD HE

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. SVD HE aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van SVD HE - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van SVD HE, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 SVD HE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door SVD HE bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 SVD HE aanvaardt - behoudens in geval van individueel vervoer door SVD HE zelf of behoudens opzet of grove schuld van SVD HE - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal SVD HE de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van SVD HE beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6.5 SVD HE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten van letsel op van welke vorm dan ook. Deelnemer dient zelf verzekerd te zijn hiervoor en deelname is geheel op eigen risico.


7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SVD HE en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal SVD HE vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.


8. Overmacht/Wijziging/Annulering SVD HE

8.1 Indien SVD HE door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is SVD HE gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een reis. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp.


9. Annulering 

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de annuleringsemail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst van een Overnachtingskamp worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:- tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele Reissom; - vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag voor aanvang van de reis 35% van de gehele Reissom; - vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 5e dag voor aanvang van de reis 50% van de gehele Reissom; - vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de reis 75% van de gehele Reissom; - op de dag van aanvang van de reis of later wordt de totale Reissom in rekening gebracht.

9.3 Bij annulering van de Overeenkomst van een Dagkamp worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:- tot 14 dagen na inschrijven 0% van de gehele Reissom; - tot 30 dagen voor aanvang van de reis 15% van de gehele Reissom; - vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de reis 35% van de gehele Reissom; - vanaf 14 dagen tot 1 dag voor aanvang van de reis 50% van de gehele Reissom; - op de dag van aanvang van de reis of later wordt de totale Reissom in rekening gebracht.

9.4 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.


10.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor vertrek additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een busreis,airport pick-up en reis- ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.


Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie dagen door SVD HE bewaard. Na het verstrijken van deze periode is SVD HE gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils.


12. Verzekering 

12.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de reis.


13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.


14. Klachtenregeling 

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Het indienen van een klacht gaat als volgt.

Artikel 1 Definitie
Een klacht is een schriftelijke uiting van een persoon, gericht aan het management van SVD HE, waarin deze zijn of haar beklag doet over een gebeurtenis tijdens de uitvoering van een hockeykamp of -clinic.

Artikel 2 Registratie
Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden via svdhockeyevenementen@gmail,com. Elke klacht moet de volgende informatie te bevatten:

datum dat de klacht binnenkomt;

naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;

naam van de deelnemer;

naam, locatie en data van het evenement;

type en omschrijving van de klacht.

Artikel 3 Afwikkeling
De klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk worden beantwoord.
Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden afgehandeld c.q. beantwoord, zendt SVD HE binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen een antwoord tegemoet kan worden gezien.